KIIP-Maria Stefanova: +389 884 705 766
ECCE-Dimitar Natchev: +389 884 705 755

Balkan Engineering Forum
Балкански инженерен форум

“Regional cooperation for sustainable and consolidated European perspective of engineering organizations in the Western Balkans"
21st May 2018, Sofia

„Регионалното сътрудничество за устойчива и консолидирана европейска перспектива на инженерните организации на Западните Балкани“
21 май 2018, София

Created with Sketch.

MAIN PAGE


Балкански инженерен форум

 „Регионалното сътрудничество за устойчива и консолидирана европейска перспектива на инженерните организации на Западните Балкани“

 21 Май 2018, София, НДК, зала 8, начало 10 часа под патронажа на Българското Председателство на Съвета на ЕС Събитие в рамките на честване на “2018 – година на строителните инженери в Европа”  

Eвропейският Съвет на Строителните Инженери (ECCE) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организират Балкански инженерен форум, събитие в рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС. Балканският Инженерен Форум (BEF) ще събере заедно лидери на Европейски инженерни съвети и лидери на инженерни камари и асоциации от балканските страни за обмен на добри практики и проблеми на техните организации, за дебатиране на инженерния принос към т. нар. „Connectivity Agenda” и търсене на общи интереси в много области като укрепване на регионалното сътрудничество, образование и обучение, признаване на професионални квалификации и транспортна, инфраструктурна и цифрова свързаност на Балканите. Българското председателството на Съвета на ЕС придава особена важност на задълбочаването на регионалното сътрудничество и на развитието на добросъседските отношения. Ключов приоритет на Българското председателство е „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“.

Балканският инженерен форум ще спомогне за укрепване на връзките между инженерните организации от региона и се надяваме да е стъпка към реализиране на процесите на евроинтеграция.
MAIN PAGE

Balkan Engineering Forum

Regional cooperation for sustainable and consolidated European perspective of engineering organizations in the Western Balkans“ 21st May 2018, SofiaNational Palace of Culture, hall 8

under the patronage of The Bulgarian Presidency of the Council of the EU   Event within celebration of “2018 – European Year of Civil Engineers”
European Council of Civil Engineers (ECCE) and Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria (MRDPW) organize Balkan Engineering Forum, an event within Bulgarian Presidency of the Council of the EU. 

Balkan Engineering Forum (BEF) brings together leaders of European Engineering Councils and Engineers Chambers and Associations from Balkan countries to exchange good practices and concerns of their organizations, debate the engineering contribution to the so-called “Connectivity Agenda” and seek common interests in many areas, such as strengthening of regional cooperation, education, recognition of professional qualifications and transport, infrastructure and digital connectivity of Balkan countries.

EU-related reforms and connectivity of the Western Balkan countries, wishing to join the EU, are at the core of Bulgarian Presidency’s work. The Bulgarian Presidency of the Council of the EU attaches great importance to deepening regional cooperation and developing good neighborly relations.

We hope the Balkan Engineering Forum will strengthen the links between engineering organizations in the region and will be a step towards realization of the European integration process.


Forum Objective:

to contribute to deepening regional cooperation and developing good neighborly relations between the engineering organizations of Balkan countries

Forum Objective:

to contribute to achieving the goals and tasks of the two priorities of Bulgaria’s EU Council Presidency: “European perspective and connectivity of the Western Balkans” and “Digital economy and skills needed for the future”

Forum Objective:

to share experiences and best engineering practices and to contribute to raising the role of profession of engineer in Europe

Цел на форума:

да допринесе за задълбочаване на регионалното сътрудничество и развитие на добросъседски отношения между инженерните организации на балканските страни

Цел на форума:

да допринесе за постигането на целите и задачите на двата приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС: „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“ и „Цифрова икономика и умения, необходими за бъдещето“

Цел на форума:

да се споделят опит и най-добри инженерни практики и да допринесе за повишаване на ролята на професията на инженера в Европа


Main topics  Основни теми

Moderator:   CEng. Dimitar NATCHEV, ECCE Vice President

Модератор:   инж. Димитър Начев, Вице Президент ЕССЕ

The Forum will be held in the format of a panel discussion/podium discussion, with short introductory presentations of the Panelists and then discussion among the Panelists and audience.

Форумът ще се проведе във формат на панелна дискусия /подиум дискусия, с кратки уводни презентации на Панелистите и след това дискусия между Панелистите и участниците от залата.

Current European Developments

Dipl.-Ing Klaus Thürriedl

ECEC Secretary General

Mobility of Engineerss across the EU. Mutual recognition of professional qualifications Regulation of professions in the European Union and the state of play of the implementation of Article 59 of Directive 2005/36/EC. Simplification of the regulatory framework in support of businesses – legislative proposals of the “Services Package”. Future for regulated professions – the need for an effective regulatory framework in the EU.

Актуални Европейски политики

дипл. инж. Клаус Тюридл

Главен Секретар на ЕСЕС

Мобилност на инженерите в ЕС. Взаимно признаване на квалификациите. Регулация на професиите в ЕС и текущо състояние на прилагане на чл.59 от Директива 2005/36/EC. Облекчаване на регулаторната рамка в подкрепа на бизнеса – законодателни предложения от „Пакета за услугите”. Бъдеще за регулираните професии – необходимост от ефективна регулаторна рамка в ЕС.

Civil engineers The profession that gave shape to the modern world. a brief historic review and some current concerns.

Eng. Aris Chatzidakis

ECCE President Elect

The profession of Civil Engineers – from the ancient world to contemporary modern world. The complex environment generally requires widening structural study subject from the individual to the collective level. For 2018 we’re celebrating 200 years of civil engineers designing, planning and building the world we live in today.

Строителните инженери. Професията, която изгради съвременния свят. Кратък исторически преглед и актуални проблеми.

инж. Арис Хадзидакис

Президент на ЕССЕ

Професията на строителните нженери – от древността до съвременния модерен свят. Комплексната професионална среда изисква разширяване на предмета на конструктивна експертиза от индивидуално до колективно ниво. 2018 – честваме 200 години инженерни услуги на строителните инженери – проектиране, планиране и изграждане на света, в който живеем днес.

E-Building Permit and Electronic Signatures

Prof. Dr. Eng. Mile Dimitrovski

President of Chamber of authorized Architects and Engineersof Macedonia

Innovation and digitalization in professional engineering services – new opportunities for professionals but also challenges for the labor market and the quality of services; Facilitating administrative procedures in the investment process ; On-line submission of project documentation – new IT challenges –in terms of copyright protection to original designs, data privacy and security.

E-Разрешение за строеж и електронни подписи

проф. д-р инж. Миле Димитровски

Председател на Камара на оправомощени архитекти и инженери на Македония

Иновации и цифровизация в професионалните инженерни услуги – нови възможности за професионалисти, но и предизвикателства за пазара на труда и качеството на услугите; Облекчаване на административните процедури в инвестиционния процес; On-line подаване на проектна документация – нови ИТ предизвикателства – от гледна точка на защита на авторските права върху оригиналния проект, поверителността и сигурността на данните.

Engineering education and Continuing Professional Development (CPD)

Prof. Dr. Eng. Dragoslav SUMARAC

Vice president of ECEC, member of GB of Serbian Chambers of Engineers

The importance of education, skills development and entrepreneurial training in order to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that require which require the application of innovative engineering solutions.

Инженерно образование и продължаващо професионално обучение (CPD)

проф. д-р инж. Драгослав Шумарац

Камара на инженерите на Сърбия

Значение на образованието, развитието на умения и компетентности, за да се гарантира, че инженерите в ЕС ще бъдат конкурентоспособни и в състояние да се справят с трансформационните промени , които изискват прилагане на високо технологични инженерни решения.

Regulations on engineering services at national level – Problems in Montenegro and Serbia

Eng. Boris Ostojic

President of the Chamber of Engineers of Montenegro

State – Chamber of Engineers relationship, concerning practicing the engineering profession in Montenegro – problems.

Регулация на инженерните услуги на национално ниво – Проблеми в Монтенегро и Сърбия

инж. Борис Остоич

Председател на Камара на инженерите на Монтенегро

Взаимоотношения между държавата и Камара на инженерите относно практикуване на инженерната професия в Монтенегро – проблеми.

Civil Engineering Services and Sustainability

Eng. Cemal Goekce

President of Turkish Chamber of Civil Engineers

The role of Civil engineers in implementing the requirements of sustainable construction.

Строително-инженерни услуги и устойчиво развитие

инж. Кемал Гьокче

Председател на Камара на строителните инженери на Турция

Ролята на строителните инженери за прилагане на практика на изискванията на устойчивото строителство.

Albanian Association of Consulting Engineers – Presentation

Dr. Eng. Faruk Kaba

President of Albanian Association of Consulting Engineers

The mission of the organization to represent the consulting engineers and consulting firms across the country, to determine the criteria and the rights of granting licenses in the field of consultancy (consulting – design – supervision), establishing order, impartiality and fairness in this sector in favor of the rights of consultants.

Албанска Асоциация на инженерите консултанти – Представяне

д-р инж. Фарук Каба

Президент на Албанска Асоциация на инженерите консултанти

Мисията на организацията да представлява инженерите консултанти и консултантските фирми в цялата страна, да определя критериите и правата за предоставяне на лицензи в областта на консултациите (консултиране – проектиране – надзор), установяване на ред, безпристрастност и справедливост в този сектор и защита на правата на консултантите.

Engineering services in Bosnia and Herzegovina

Dipl. Eng. Mirsad Jasarspahic

President of Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Presentation of the construction market in Bosnia and Herzegovina and the place of engineering services in the overall investment process.

Инженерните услуги в Босна и Херцеговина

инж. Мирсад Ясарспахич

Председател на Икономическа Камара на Федерация на Босна и Херцеговина

Представяне на строителния пазар в Босна и Херцеговина и мястото на инженерните услуги в общия инвестиционен процес.

Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization

Eng Maria STEFANOVA

Secretary of KIIP Sofia, Representative of KIIP in BDS, TC 101 “Sustainable Construction”

The Initiative „Digitizing European Industry „- a key element of the Digital Single Market Strategy. Building Information Modelling – at the heart of the digital transformation of construction sector. BIM standardization.

Цифровизация на строителната индустрия – Европейски инициативи и стандарти за Строително Информационно Моделиране (BIM)

инж. Мария Стефанова

Секретар на КИИП София-град, Представител на КИИП в БИС, ТК 101 “Устойчиво строителство“

Инициативата „Цифровизиране на европейската индустрия“ – ключов елемент на стратегията за цифровия единен пазар. BIM – в основата на цифровата трансформация в строителния сектор. BIM стандартизация.

Here, you can download the invitation, program, presentations and press releases. Check for availability.

Тук можетe да свалите поканата, програмата, презентациите от форума и публикациите в пресата. Проверете за наличност.

PANELISTS   ПАНЕЛИСТИ

We hope the Panelists will present to us, sincerely and honestly, the problems that concern engineers in this part of Europe.We hope the Panelists will present to us, sincerely and honestly, the problems that concern engineers in this part of Europe.

Надяваме се Панелистите да ни представят, искрено и честно, проблемите които вълнуват инженерите от тази част на Европа.

eng. Maria Stefanova, KIIP Sofia Secretary General

инж. Мария Стефанова, Секретар КИИП София

BULGARIEN

Eng. Aris Chatzidakis, ECCE President Elect

инж. Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ

GREECE

Dipl.-Ing Klaus Thürriedl, ECEC Secretary General

дипл. инж. Клаус Тюридл, Главен Секретар на ЕСЕС 

AUSTRIA

Prof. Dr. Eng. Dragoslav Sumarac,  Vice president of ECEC, member of GB of Serbian Chamber of Engineers

проф. д-р инж.Драгослав Шумарац, Вице Президент на ЕСЕС, член на УС на Камара на инженерите на Сърбия

SERBIA

Dr. Eng. Faruk KABA, President of Albanian Association of Consulting Engineers

д-р инж. Фарук Каба, Президент на Албанска Асоциация на инженерите консултанти

ALBANIA

Dipl. Eng. Mirsad Jasarspahic, President of Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina

инж. Мирсад Ясарспахич, Председател на Икономическа Камара на Федерация на Босна и Херцеговина

Bosnia and Herzegovina

Prof. Dr. Eng. Mile Dimitrovski, President of Chamber of authorized Architects and Engineers of Macedonia

проф. д-р инж. Миле Димитровски,  Председател на Камара на оправомощени архитекти и инженери на Македония

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Eng. Cemal Gökçe, President of Turkish Chamber of Civil Engineers

 

инж. Кемал Гьокче, Председател на Камара на строителните инженери на Турция

Republic of Turkey

Eng. Hüseyin Kaya, Secretary Member of the Board (TCCE)

инж. Хюсеин Кая, Гл. Секретар на Камара на строителните инженери на Турция

Republic of Turkey

Gezim Beqaj, Member of the Board of Albanian Association of Consulting Engineers

Gezim Beqaj, Член на борда на Албанска Асоциация на инженерите консултанти

ALBANIA

CEng. Dimitar NATCHEV,  ECCE Vice President

инж.Димитър Начев, Вице Президент ЕССЕ

BULGARIEN

prof. Zoran Sapuric, Ph.D. – Minister in the Government of the Republic of Macedonia, in charge of Regulations for Improvement of the Investment Climate for Domestic Companies

проф. д-р Зоран Сапурич – министър  в правителството на Република Македония, отговарящ за регулиране на подобряването на инвестиционния климат за местни компании

The former Yugoslav Republic of Macedonia

AUDIENCE

AUDIENCE  УЧАСТНИЦИ

Working languages of the forum will be Bulgarian and English and a simultaneous translation will be available via headphones.

Работни езици на форума ще са български и английски език. Ще е осигурен симултанен превод чрез слушалки.

AUDIENCE

Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID/KIIP) Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria European Council of Civil Engineers (ECCE) European Council of Engineering Chambers (ECEC) Engineers Chamber of Montenegro Serbian Chamber of Engineers Chamber of authorized Architects and Engineers of Macedonia Chamber of Commerce of Bosnia and Herzegovina Albanian Association of Consulting Engineers (AACE) Turkish Chamber of Civil Engineers (TCCE)

УЧАСТНИЦИ

Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България (МРРБ) Европейски Съвет на Строителните Инженери (ECCE) Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) Инженерна камара на Черна гора Сръбска камара на инженерите Камара на оправомощените архитекти и инженери на Македония Външнотърговска Камара на Босна и Херцеговина Албанска Асоциация на инженерите консултанти Турска камара на строителните инженери (TCCE) .

Audience:

Audience: about 70-80 engineers and architects from Chamber of Engineers in the Investment Design, Union of Civil Engineers in Bulgaria, Union of architects in Bulgaria, Chamber of Аrchitects of Bulgaria, Bulgarian Construction Chamber, Bulgarian Institute for Standardization, Bulgarian Industrial Association

Участници:

Участници: около 70-80 инженери и архитекти от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на строителните инженери в България, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Българския институт за стандартизация, Българската стопанска камара


REGISRATION

REGISRATION  РЕГИСТРАЦИЯ

No registration fee is due for participation in the forum. The organizers and participants in the panel discussion on the forum work on a voluntary basis or are in employment relations with institutions.

  За участие във форума не се дължи регистрационна такса. Организаторите и участниците в панелната дискусия на форума работят на доброволен принцип или са в трудови отношения с ведомства.
REGISRATION

For participation in the Forum you need to register online. The registration and accreditation for all participants will be achieved through centralized accreditation system to the Bulgarian presidency. Each participant will receive (on the declared by him e-mail address) an e-mail from a centralized accreditation system with a link to login and additional instructions for registration. It will be possible more than one person to be registered trough one e-mail address.

РЕГИСТРАЦИЯ

Акредитацията на всички участници ще се осъществи чрез централизираната акредитационна система към Българското председателство. Всеки участник ще получи (на обявения от него e-mail адрес) e-mail от централизираната акредитационна система с линк за вход в системата и допълнителни указания за регистрацията.

IMPORTANT:

Registration will be closed on 9th of May.

ВАЖНО:

Регистрацията ще бъде затворена на 9 май.

Official opening/Официално откриване

Official opening of the Balkan Engineering Forum – extracts from the welcome addresses.

Официално откриване на Балкански инженерен форум – извадки от стенограмата – приветствени слова.

CEng. Dimitar Natchev, ECCE Vice President BULGARIEN

„Уважаеми дами и господа, Имам удоволствието да кажа няколко встъпителни думи към настоящия форум. Започвайки подготовката на Балкански Инженерен Форум преди два месеца, написах в интернет Балкански форум, за да проверя дали има подобно събитие, и попаднах на страницата на КАБ София, където беше представена дипломната работа на един кандидат архитект Павел Цочев. И реших, че вместо да кажа няколко стандартни фрази, по-добре е да ви представя един студенски проект, да видим как млади хора виждат историята и как искат да живеят в бъдеще. Убеждението ми, че така трябва да открия Балкански Инженерен Форум, се затвърди от присъствието ми на Австрийския търговски форум преди две седмици, където федералният президент на Република Австрия г-н Александър Ван дер Белен, по време на поздравителната си реч, се обърна към президента Румун Радев и го попита: „Всъщност, ние воювали ли сме по между си.””

„Дами и Господа, Историята не може и не трябва да се забравя. Прочитайки и преосмисляйки миналото, ние трябва да вървим напред, създавайки условия за устойчивост и перспектива за народите, инженерите и архитектите в тази част на Европа.” „При представяне на нашите гости, не беше случайно това, че маркирахме събитията които са се случили между нас, в един продължителен период от 15 години. Вие видяхте, колко много сме общували, колко полезни неща сме свършили за инженерната колегия и камарите.” „Днес, ние имамаме нови приятели, ще бъдем на тяхно разположение, за да изградят устойчиви инженерни сдружения в страните си. ЕССЕ и ЕСЕС са готови за това” „Какви задачи стоят днес пред инженерите на Балканите? Панелната дискусия и презентациите ясно ги маркират. Да положим общи усилия за повишаване на конкурентноспособността на инженерите и строителните фирми в новата усложнена глобална обстановка. Очакваме подкрепа от държавата. Мобилност на инженерните услуги и всички проблеми произтичащи от това.” „Надявам се, Балкански Инженерен Форум да укрепи нашите връзки, да създаде ползотворни нови контакти между колегите, да изготвим „Декларацията от София“, с която да отправим нашето послание към обществото и правителствата.”

еng. Valentin Yovev Deputy Minister Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW) BULGARIEN

„Регионалното сътрудничество е единственият път към просперитета за всички на Балканите. Задължително е то да се обвърже с изграждането на транспортните комуникационни връзки между нашите страни, интегрирани в една добре развита инфраструктура.“ „Страната ни е фокусирала усилията си в областта на пътната инфраструктура към реализацията на своя територия на участъци от няколко големи трансгранични проекта като европейските коридори номер 4, 8 и 10“ „Осъществяването им ще бъде и най-сигурната инвестиция в бъдещето и стабилността на Балканите“ „Целта ни е да превърнем региона в привлекателно място за живеене и икономическа дейност, а това изисква от нас да сме градивни, амбициозни и обединени“ „Само съвместната работа по споделените приоритети е гаранция, че девизът на Българското председателство „Съединението прави силата“ ще се претвори в реалност и добрите идеи за Балканите ще станат факт“ „Важна ролята в този процес имат строителните инженери, защото е доказано, че там, където се гради, има мир и просперитет – а именно това искаме всички ние тук.“ „Строителните инженери са хора, които знаят как да си поставят високи цели и да изпълняват успешно проекти. Именно затова съм убеден, че днешният Балкански инженерен форум ще даде конкретен принос за задълбочаване на регионалното сътрудничество“ 

prof. Zoran Sapuric, Ph.D. Minister in the Government of the Republic of Macedonia, The former Yugoslav Republic of Macedonia

“За мен е удоволствие да присъствам на този висок форум и се радвам, да предам поздравление от правителството на Република Македония към участниците във форума. Мисля, че регионалното сътрудничество е много важно и значимо за развитието на Балканския регион, защото повечето граждани от тези страни са убедени, че нашето бъдеще е заедно в ЕС, защото Европейският съюз не е напълно завършен без Балканските страни. Ние, като кандидат-членка на ЕС, прилагаме вече 13 години директивите и решенията на ЕС и работим сериозно за това.

Трябва да кажа също, че ние като правителство, имаме много добро сътрудничество с Камарата на оправомощените архитекти и инженери на Македония, особено в областта на регулациите – сега подготвяме нови специални закони за устройствено планиране и стротилство и нови подзаконови документи. Работим в тясно сътрудничество с камарата и по прилагане на директивите за бъдещите регулации. Много се радвам, че нашата камара на оправомощените архитекти и инженери подписа меморандум за сътрудничество преди 4 години, а сега след 4 г. имаме споразумение за сътрудничество между правителствата на Република България и Република Македония и между търговската Камара на Република България и на Република Македония. Ние сме убедени, че трябва да изградим тясно сътрудничество в балканския регион, също и между инженерните организации, защото строителството и инженерната дейност дава важен принос към GDP на всички страни в региона. Пожелавам успех на форума“

Eng. Aris Chatzidakis, ECCE President Elect GREECE

„Тук съм от името на Европейския съвет на строителните инженери. За мен е чест, да поздравя Балканския инженерен форум и да участвам днес в него. Форумът се провежда в рамките на честване на „2018 – европейска година на строителните инженери“. Избрана бе 2018 година, защото тази година ще се чества и 200 години от създаване на организацията на строителните инженери на Обединеното кралство (ICE), която е първата организация на професионалните строителни инженери. Очевидно е, че сътрудничеството между страните и между инженерните организации е безспорен фактор за успех. Не можем да проектираме и да изграждаме инфраструктурата, ако всички страни не си сътрудничим и нямаме еднаква визия за основните отговорни за комуникацията между нашите страни пътища, летища, пристанища. Ние сме един икономически регион и трябва да действаме като си сътрудничим когато проектираме нашите инфраструктурни обекти. Впечатлен съм от добрата организация, която Димитър е успял да направи. Чувствам се тук сред приятели. Пожелавам успех на форума“

Dipl.-Ing Klaus Thürriedl, ECEC Secretary General AUSTRIA

„Радвам се, че съм тук и имам приятната възможност да поздравя Балкански Инженерен Форум. От името на президента на ЕСЕС Ремец и от мое име, пожелавам ползотворна работа в името на просперитета на страните от Балканите. Като приветствени думи бих искал да споделя с вас някои мисли, които ме вълнуват. Често ние визираме Брюксел, като legal act, без да отчитаме политическите процеси които се случват там. Факт е, че представителите на Австрия и на България, и на всички останали страни, вдигат ръка, гласувайки в Брюксел за решенията на Европейския парламент.

Но ние трябва да сме осведомени за това което се случва в Европейския парламент и в отделните дирекции на Европейската Комисия и трябва да работим първо за националните интереси и за националната представителност. ЕСЕС работи в Брюксел за общия профисионален интерес и за интересите на инженерите. Чрез нашето представителство ние проследяваме процесите, свързани с нашата профисия, като се информираме и предлагаме обосновани становища които са, както в интерес на професионалната общност, така и в интерес на обществото. Това, което не трябва да забравяме е, че някои от общите цели в ЕС ще са успешни и ще е необходимо да се работи заедно, но трябва да бъдем наясно, че не всичко, което се решава в Брюксел е в наша полза. Предстои ни много работа. Желая на БЕФ успех, не само на нивото, на което сега се провежда – региона на Балкатите, но и да повлияе на по-високо европейско ниво, там където се вземат и важните решения.”

еng. Miroslav Maznev Managing Director Bulgarian Construction Chamber BULGARIEN

Първо, бих желал да ви предам поздравите от Председателя инж. Илиян Терзиев и целия Управителен Съвет на БСК за тази прекрасна инициатива, която се провежда в рамките на БП ЕС.

В България последните години бяха голямо предизвикателство за нашия бранш. Изградени бяха много инфраструктурни обекти с общите усилия на проектанти и строители. Отчасти стихийният характер на тези инвестиции, оказа негативно влияние на нашия отрасъл. Професииите в строителството станаха непривлекателни. Младите специалисти напуснаха страната ни. Унивирситетите произвеждат кадри, но малка част от тях идват в нашите редици. Именно за това трябва да сплотим нашия регион с взаимна помощ, и без да губим сили, да вървим напред. Завършвам с думи на гениалния български архитект и строител Уста Кольо Фичето: „Можете да сте господари на всичко и роби на всички, ама помежду си не градете толкова дувари, дето да ви делят, ами повече мостови да ви събират“

arch. Georgi Bakalov President Union of architects in Bulgaria BULGARIEN

Връщайки се назад в историята на България, когато преди 125 години е създадено Българското инженерно-архитектурно дружество, се замислих за няколко неща: За войните, които безспорно разделят и противопоставят и не дават възможност да се случи онова, което днес се случва. Тук в България, в началото на миналия век, са се провели Пет Балкански форума на инженерите и архитектите, което е една много сериозна предпоставка, ние днес да се чустваме продължители на тази традиция, на това дело на нашите предци. Това са били онези мъже, които са били предприемачи, които са проектирали, строели и продавали, които са били елита на обществото и в голяма степен са принесли уменията и знанията от развитите европейски държави. Пожелавам тези срещи да бъдат мост към общо развитие, защото всичко зависи от Нас и от нашата активност. 

Margarita Popova

Vice President of R Bugaria (2012-2017) Vice President and General Secretary of Bulgarian Industrial Association BULGARIEN

Поздравления. Вие не сте от онази част на обществото, която гръмко присъства в нашето ежедневие. Но сте тези, които градите здравите основи и опори на нашия живот с грижа, отговорност и професионални умения.

В епохата на дълбоки трансформации на европейските общества, Вашето място и значимост респектира.

Prof. Dr. Eng. Ivan Markov Rector University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) BULGARIEN

Направи ми изключително впечатление встъпителната презентация на Балканския форум за историческите конфликти на Балканите и изброените 8 конфликта. Те са много повече, конфликти, конфликти, конфликти, време е това да спре и аз съм убеден, че това ще се случи. Важен е диалогът, сътрудничеството, кооперирането и връзките между отделните народи. Необходими са общи проекти, общи икономически връзки и сега модерните думи като комуникации и свързаност. Всичко това са празни думи, ако не са такива събития, като днешния форум, на който вие ще имате възможност, да обмените вашите идеи, да набележите своите планове за бъдещето, да споделите вижданията си за това, толкова ценно сътрудничество.

От мое име и от името на целия Университ по Архитектура Строителство и Геодезия поздравявам учасниците в БИФ и им пожелавам да задълбочат сътрудничеството и най-вече приятелството си. 

Prof. Dr. arch. Borislav Borisov Rector of University of Structural Engineering & Architecture „Lyuben Karavelov“ – Sofia BULGARIEN

Радвам се да бъда част от този форум, една прекрасна среща на архитекти, инженери и строители от балканските страни, в рамките на Българското председателство, което все още тече. Тази година е юбилейна за ВСУ „Любен Каравелов” – 80-та годишнина от създаването му и това ме накара да се замисля за културно-историческото наследство, сътворено от нашите предци. Днес ние възраждаме цивилизационни ценности, ценности на единни принципи и приоритети, както и ценности на едно изключително многобразие на уникалност и различие. Считам, че с изпреварващи темпове, ние професионалистите архитекти и инженери, включително и тези на академичната общност, т.е. преподавателите, които обучаваме бъдещите поколения, можем да си подадем ръка за нови творчески успехи и да положим основите на нови срещи, да обменяме своите творчески и професионални умения.

еng. Atanas Angelov President Bulgarian Association of Consulting Engineers and Architects BULGARIEN

Всяка една от страните претърпя криза, отлив на чужди инвестиции, както и загуба на наши членове. Но вярвам, че с общи усилия, ние ще работим за по-добрата професионална, културна, енергийна и екологична среда, така че да създадем условия за нови проекти.

еng. Lubomir Taschkov President (2004-2008) Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID/KIIP) BULGARIEN

„Особено се радвам, че тук има представители от гр. Баня Лука. Имам дълъг стаж, като конструктор, не само в България, но и на Балканския полуостров. През 90-те години в Югославия имаше силно земетресение и нашето правителство реши да направи подарък – по едно училище. Аз имах честа да бъда проектант на училището в Баня Лука. Ще се радвам това училище да е живо и здраво и да го ползвате и днес. Уважавам инженерите и архитектите проектанти и смятам, че трябва да се сложи ред в начина на проектиране в нашата държава. Без проектиране няма строителство. На вас, гостите проектанти от България пожелавам живот, здраве и да проектирате съгласно нормативните документи.

еng. Stefan Kinarev President (2008-2016) Chamber of Engineers in the Investment Design (CEID/KIIP) BULGARIEN

„Продължаващото обучение – задължително изслушване на обучителни курсове, с тестове, без тестове, хорате се събират, обсъждат, общуват. Нежно побутване да прочетеш нещо.

Всички опити да представим опита, който имат в съседните на нас инженерни камари, и да обеденим членовете на нашата камара, бяха неуспешни. Ние се сблъскахме с нещо характерно за нашите условия, кой е по-умен от мен, че да ми преподава, изпитва и кой е той, че да ми дава точки. За съжаление, след приключване на втория ми мандат, отчитам провал за две неща: Не успях да убедя членовете на камарата, че обучението е полезно за всички, и че ще помогне на хората които искат да се развиват и да направят крачка напред. Второто нещо което не можах да убедя колегите е, че качеството на проектите е най-важното. Трябва да има механизъм, при който да се контролира качеството преди да се стигне до съда. Държавната администрация също не спомогна за този процес. Дано сегашното ръководство успее да направи нещо.

GALLERY   ГАЛЕРИЯ

Тук може да видите снимки от мястото на провеждане на форума, хотела за настаняване на чуждестранните участници и снимки от събитието.

Here you can see photos of the venue, hotel accommodation and event photos.

The National Palace of Culture – Congress Centre Sofia (NDK) Националният дворец на културата (НДК)

The National Palace of Culture – Congress Centre Sofia (NDK) Националният дворец на културата (НДК)

The National Palace of Culture – Congress Centre Sofia (NDK) Националният дворец на културата (НДК)

National Palace of Culture, hall 8 Националният дворец на културата, зала 8

National Palace of Culture, hall 8 Националният дворец на културата, зала 8

National Palace of Culture, hall 8 Националният дворец на културата, зала 8

Central Park Hotel Sofia Хотел Централ Парк София

Central Park Hotel Sofia Хотел Централ Парк София

  Venue       Място на събитието

(NDK)           (НДК)

BEF    БИФ

BEF БИФ

GALLERY   ГАЛЕРИЯ

Here you can see event photos.

Тук може да видите снимки от събитието.

podium

подиум

hall

зала

people

хора 

spon org

спон органOur Happy Sponsors

Нашите любими спонсори

 
ARTEKS
KNAUF
RÖFIX
Nemetschek

„Декларация от София”/“Sofia Declaration”

Като заключителен етап от проведения Балкански Инженерен Форум, 21 май 2018, София, участниците подписаха „Декларация от София” 

As a final stage of the Balkan Engineering Forum, 21 May 2018, Sofia, the participants signed a „Sofia Declaration“.

Подписаната „Декларация от София” на БИФ 2018

A final stage of a signed „Sofia Declaration“, BEF 2018
За актуални събития, моля натиснете тук

С успешното приключване на събитието, приключи и актуализирането на този сайт, благодаря Ви, че го посетихте. юли 2018

Contact

Balkan Engineering Forum 
UNION OF CIVIL ENGINEERS IN BULGARIA 

1606 Sofia, Buzludja 6, Tel: (00359 2) 411 22 22, Tel/Fax: (00359 2) 411 22 55,  Fax: (00359) 888 53 36 32, Mobil:(00359) 888 58 14 77,  E-mail: bif@uceb.eu,   bif_participation@uceb.eu,  http://www.uceb.eu/

Dimitar Natchev Mobil: (00359) 884 705 755    Maria Stefanova Mobil: (00359) 884 705 766